Kul

Uslovi poslovanja
O KOMPANIJI

FEMMA DOO
Krpića 2,
88000 Mostar.

tel. +38761741806

PDV: 227979480007
PBS BANK: 1011500072457896
Email adresa:
femma.doo.mostar@gmail.com

Telefonski operateri rade od 10:00 do 18:00 sati radnim danima.
Vikendom i praznicima korisnička podrška nije dostupna.

Privredno društvo upisano u Privrednom registru: Općinski sud u Mostaru / broj / Tt-O-836/18

STRANI RAČUN U PBS BANCI
Račun kod ustanove PBS dd Sarajevo
BA39 3381 1011 5000 7245 7896
SWIFT: PBSCBA22

Korisnik: FEMMA DOO
Adresa: Rade Bitange 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
IBAN / Broj računa: BA39 3381 1011 5000 7245 7896

Iznos osnovnog kapitala preduzeća: 3.000 KM / Faji

direktor u potpunosti uplaćen u gotovini Ec
MBSma Hand : 58-01-0553-18
JIB: 4227979480007 PDV: 227979480007


Opšte odredbe
Kompanija FEMMA DOO prodaje proizvode/usluge na luxewebshop.com, na World Wide Web - Internetu.

Uvjeti korištenja određuju odredbe i uvjete za krajnje korisnike i primjenjuju se na korištenje web stranice luxewebshop.com. Korištenjem web stranice Krajnji korisnici pokazuju da su saglasni s Općim uvjetima korištenja i da su saglasni da koriste web stranicu luxewebshop.com u skladu s njima. Pravo na korištenje web stranice je lično pravo Krajnjeg korisnika i ne smije se ni na koji način prenositi drugim fizičkim ili pravnim licima, niti je bilo koji korisnik ovlašten za prijavu drugim fizičkim ili pravnim licima. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki tamo gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je svjestan povremenog prekida usluga ili događaja koji su izvan kontrole FEMMA doo i prihvaća da FEMMA doo nije odgovoran za bilo kakav gubitak informacija do kojeg može doći prilikom prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup web stranici ponekad može biti prekinut, privremeno nedostupan ili onemogućen.

FEMMA doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku da izmijeni ili prekine bilo koji segment poslovanja, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Nadalje, FEMMA Company doo može prestati sa prijenosom bilo kojeg dijela informacija, ili bilo koje vrste informacije, može promijeniti ili prekinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzinu prijenosa podataka, kao i sve druge karakteristike istog.
Korištenjem ovih Internet stranica, Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i da je saglasan sa Općim uvjetima poslovanja. FEMMA doo krajnjem korisniku: Ako se ne slažete sa ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ili ako imate manje od 14 godina, molimo suzdržite se od korištenja ove stranice.FEMMA doo zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, ako smatra potrebnim, raskine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Politike privatnosti. Stoga savjetuje Krajnjim korisnicima da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uvjetima i Izjavi o privatnosti kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Daljnjim korištenjem web stranice čak i nakon što su novi Opći uvjeti korištenja i/ili Izjava o povjerljivosti objavljeni na Internetu, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Svi materijali na web stranici luxewebshop.com su ekskluzivna prava FEMMA doo, ili se koriste uz izričitu dozvolu nositelja autorskih prava i nositelja prava na zaštitni znak i/ili dizajn. SVAKA KOPIJA, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OTKRIVANJE, POVEZIVANJE, POVEZIVANJE DUGOVA ILI IZMJENA OVE WEB SAJTA NA DRUGIM BEZ IZRIČITOG PISMENOG OVLAŠĆENJA KOMPANIJE. STROGO JE ZABRANJENO! Povreda Opštih uslova korišćenja i korišćenja može dovesti do pokretanja građanskog postupka i/ili krivičnog gonjenja protiv počinioca zbog povrede autorskih prava, prava na žig ili drugih prava intelektualne svojine. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web stranice luxewebshop.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da FEMMA doo ne jamči (I) za POSLJEDICE koje mogu nastati korištenjem ove web stranice, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe koja se pruža putem ove web stranice. Odgovornost krajnjeg korisnika primjenjuje se na bilo kakvu štetu ili moguću ozljedu uzrokovanu bilo kakvom greškom, isključenjem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom komunikacijske linije, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, izmjenom ili zloupotrebom zapisa , raskid ugovora, nedolično ponašanje, nemar ili bilo koju drugu radnju. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da FEMMA Company doo nije odgovorna za uvredljivo, neprimjereno ili nezakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od štete koja može proizaći iz prethodno navedenog leži u potpunosti na Krajnjem korisniku. FEMMA doo ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati korištenjem ili nemogućnošću korištenja ovih web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se odredbe ovog poglavlja odnose na cjelokupni sadržaj web stranice. U skladu sa gore navedenim, FEMMA doo neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neprihvatljivost informacija sadržanih na ovoj stranici, kao ni za bilo kakvo kašnjenje. ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze. Nijedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući izgubljenu dobit. FEMMA doo nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu. FEMMA doo zadržava pravo da promijeni, prilagodi, modificira, izbriše ili ukloni bilo koji sadržaj koji smatra neprikladnim. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve rasprave ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne, te da stoga zaposlenici FEMMA doo mogu pratiti komunikaciju krajnjih korisnika bez njihovog znanja i izričite dozvole. Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i držati FEMMA doo odgovornim za sve zahtjeve za štetu i troškove, uključujući troškove pravnog zastupanja, koji mogu nastati korištenjem ovih web stranica od strane Krajnjeg korisnika. FEMMA doo može prekinuti svoj poslovni odnos sa bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo koje vrijeme. FEMMA doo zadržava pravo da odmah ukine sve lozinke ili račune krajnjih korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje FEMMA po svom nahođenju smatra nedopustivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja i korištenja Krajnjeg korisnika. Korisnik može svoje upite i komentare dostaviti pisanim putem, poštom ili e-mailom, a FEMMA doo će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

LuxeLashesje registrirani zaštitni znak FEMMA doo i stoga su sva prava u vezi s ovim znakom izričito zadržana. luxewebshop.com je registrovana domena FEMMA doo Sjedište FEMMA doo je u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Pravni sporovi koji mogu nastati kao rezultat korištenja ovih internet stranica (osim ako nije drugačije navedeno u posebnom ugovoru) su u nadležnosti Općinskog suda u Mostaru i rješavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih web stranica, Krajnji korisnik se slaže da svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovom primjenom, spada u nadležnost Općinskog suda u Mostaru. Uvjeti korištenja web stranice luxewebshop.com FEMMA doo poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. FEMMA ltd. preporučuje da kupci vode računa o svojoj lozinki za unos za FEMMA doo. račun. Preporučujemo da kombinujete velika i mala slova i brojeve kada birate kombinaciju znakova za lozinku i obavezno koristite lozinku od najmanje šest znakova. Preporučujemo periodično mijenjanje lozinke (barem jednom godišnje).


Jezik i valute
Jezici komunikacije na luxewebshop.com su engleski i hrvatski. Cijene Cijene su u KM. Cijena robe se utvrđuje za svaki proizvod posebno. Proces upisivanja cijene po stranici za svaki proizvod podliježe kontroli na više nivoa, ali ipak postoji mogućnost greške jer je to ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može biti automatski unos. Takve situacije su izvanredne i za njih FEMMA doo Unaprijed se izvinjava svojim kupcima što ih je primoran obavijestiti o situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod i nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Akcijska prodaja FEMMA doo će periodično, svojom odlukom, stavljati određene proizvode na prodaju. Ovi proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, određene grupe. Uvjeti prodaje će biti detaljno opisani, a posebno trajanje rasprodaje, ograničenje količine robe, visina popusta itd. Nakon isteka posebnog perioda prodaje, FEMMA Company doo neće primati nove narudžbine pod uslovima koji se odnose na prodaju zaliha sa isteklim rokom trajanja.

Narudžbe 
Proces naručivanja u web trgovini luxewebshop.com:
FEMMA doo će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse da isporuku naručenog proizvoda izvrši u razumnom roku. U slučaju da dobavljač ne raspolaže naručenim proizvodom, obavijestit će kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda u web trgovini luxewebshop.com koja je dostupna za isporuku i koja je po svojim karakteristikama najbliža proizvodu koji se ne može isporučiti. Trajanje i raskid ugovora Ugovor s krajnjim korisnikom sa FEMMA doo o prodaji proizvoda i usluga je jednokratni ugovor o prodaji proizvoda ili usluga utrošenih isporukom dobara ili usluga od strane FEMMA doo. i plaćanje od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da nije prekinuto. Ovi opći uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora između FEMMA doo i kupca. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je kvar na proizvodu vidljiv ili uočljiv pri prvoj upotrebi, potrošač je dužan podnijeti zahtjev trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. pa se u tom slučaju obratite FEMMA doo, poštom: Rade Bitange 46, telefon info +38761741806 ili mail: femma.doo.mostar@gmail.com U slučaju kvara na proizvodu, trgovac će na zahtjev i po izboru potrošača: zamijeniti neispravan proizvod drugim identičnim novim ispravnim proizvodom; ili vratiti uplaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja neispravnog proizvoda; ili otkloniti kvar na proizvodu o svom trošku. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi direktne troškove povrata robe ukoliko iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može kontaktirati FEMMA doo na info broj +38761741806 ili e-mail adresu femma.doo.mostar@gmail.com za primanje informacija o načinu, mogućnostima i uvjetima povrata proizvoda od strane FEMMA doo Kupac je odgovoran za eventualno oštećenje kupljenog proizvoda nastalo rukovanjem kupljenim proizvodom. Shodno tome, FEMMA doo svojim kupcima preporučuje: a ukoliko kupac želi može kontaktirati FEMMA doo na info broj +38761741806 ili mail adresu femma.doo.mostar@gmail.com kako bi dobio informacije o načinu, mogućnostima i uslovima povrata proizvoda od strane FEMMA doo Kupac je odgovoran za sve oštećenje kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Shodno tome, FEMMA doo svojim kupcima preporučuje: a ukoliko kupac želi može kontaktirati FEMMA doo na info broj +38761741806 ili mail adresu femma.doo.mostar@gmail.com kako bi dobio informacije o načinu, mogućnostima i uslovima povrata proizvoda od strane FEMMA doo Kupac je odgovoran za sve oštećenje kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Shodno tome, FEMMA doo svojim kupcima preporučuje:

- prilikom odabira proizvoda dobro pogledajte karakteristike proizvoda navedene na luxewebshop.com,

- ako je ambalaža oštećena, ne preuzimajte proizvod, već obratite pažnju dobavljaču na oštećenje ambalaže i zatražite da se proizvod vrati FEMMA doo, u suprotnom se smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom. - Provjerite ima li na proizvodu bilo kakvih vidljivih oštećenja (npr. slomljeni dio, izgreban proizvod kao rezultat transporta ili nepravilnog skladištenja) obavijestite FEMMA doo što je prije moguće. i vratite proizvod bez upotrebe, jer svako dalje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo moći reklamirati proizvod.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), FEMMA doo ima pravo uskratiti od iznosa plaćene kupoprodajne cijene iznos direktnih troškova vraćanja proizvoda.

- FEMMA doo. dužan je robu isporučiti u paketu pogodnom za poštanski transport, po ugovorenoj cijeni, zajedno sa originalnim računom.

Cijena robe se utvrđuje za svaki proizvod posebno. Proces unosa cijena na stranicu za svaki proizvod je podložan kontroli na više nivoa, ali ipak postoji mogućnost greške zbog ljudskog faktora. Ovakve situacije su izvanredne i FEMMA doo se unaprijed izvinjava svojim kupcima te će ih obavijestiti o situaciji, pogrešnoj cijeni proizvoda i nemogućnosti isporuke prema narudžbi kupca. Promotivnu prodaju će FEMMA doo objavljivati ​​s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju. Promotivni proizvodi će biti dostupni svim kupcima pod istim uslovima ili dostupni kupcima određene grupe. Detaljno će biti opisani uslovi prodaje, posebno trajanje rasprodaje, ograničenje količine robe, visina popusta itd.


Pisana žalba, odgovor, obavijest
Ako ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete podnijeti pritužbu FEMMA doo Omogućavamo vam da uložite pisanu žalbu poštom, telefonom ili e-mailom. Kako biste što brže utvrdili konkretnu narudžbu na koju prigovarate, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. FEMMA doo će bez odlaganja pismeno potvrditi prijem prigovora, a vaš odgovor prema Zakonu mora vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora. Načini plaćanja FEMMA doo Omogućava Vam kupovinu odabranih proizvoda direktno online plaćanjem putem: Plaćanje kreditnom karticom: Jednokratno plaćanje karticom: Visa, Visa Electron i MasterCard Po primitku uplate, poslat ćemo Vam naručene proizvode. Plaćene narudžbe za odabrane proizvode možete lično preuzeti u našem dućanu u Mostaru. Prilikom ličnog preuzimanja prvo provjerite da li je roba spremna za preuzimanje na +38761741806, a u trenutku preuzimanja ponesite na recepciju skladišta kopiju računa koji ste prethodno dobili na svoju e-mail adresu. Lično preuzimanje robe iz našeg skladišta je besplatno i ne naplaćuje se troškovi slanja. Radno vrijeme skladišta: ponedjeljak - petak: 09:00-18:00